Peltityöt Turku

Pelti­työt kan­nat­taa aina teet­tää ammat­ti­laisel­la. Pelti on kestävä ja monipuo­li­nen mate­ri­aali, jos­ta voidaan valmis­taa mon­en­laisia asioi­ta.

Kat­tore­mont­tien lisäk­si teemme myös muut pelti­työt Turus­sa ja lähialueil­la. Oli­pa kyseessä siis mil­lainen toimek­sianto hyvän­sä, kan­nat­taa ottaa ensim­mäisek­si yhteyt­tä mei­hin.

Lähetä viesti otsikol­la: Pelti­työt Turku »

Pellitetty keskuslämmityspiippuPiipun pellitys kohteessa

Peltityöt joka lähtöön Turussa ja lähialueilla

Pel­listä tehdään kat­to­ja, rän­nejä, räys­täitä, läpivien­te­jä, pos­ti­laatikoiden kat­to­ja ja vaik­ka mitä. Vain mieliku­vi­tus on rajana sille, mitä kaikkea voidaan valmis­taa, mut­ta meille yleisimpiä käyt­töko­htei­ta kat­to­jen ohel­la ovat:

  1. savupi­iput
  2. piipun­hatut
  3. läpivi­en­nit
  4. piilok­ou­rut
  5. ikku­napel­lit
  6. ovipel­lit
  7. päätyli­s­tat
  8. sokke­lili­s­tat

1. Savupiiput

Kevyt­savupi­ipuis­sa on usein mukana asen­nuskap­paleet luku­un otta­mat­ta kone­saumakat­toa, mut­ta muu­ratut piiput joudu­taan yleen­sä pel­lit­tämään erik­seen kat­to­tyyp­istä riip­pumat­ta. Täl­löin tehdään paikan pääl­lä mit­taus ja tehdään pel­li­tyk­set sen mukaises­ti. Lisähuomio­ta saat­ta­vat vaa­tia esimerkik­si tiilika­ton poimu­tus ja van­hois­sa talois­sa joskus tavat­ta­vat kru­unupi­iput, jois­sa on enem­män muo­to­ja.

2. Piipunhatut

Varsinkin van­hoi­hin, muu­rat­tui­hin savupi­ip­pui­hin tehdään nyky­isin paljon piipun­hat­tu­ja, jot­ka estävät lumen ja veden pääsyn hormi­in ja piden­tävät sen käyt­töikää. Piipun­hat­tu suo­jaa hormis­toa, sil­lä usein juuri hormi­in ker­tyvä kos­teus on haper­tu­misen syynä sil­loin kun piip­pu ei ole päivit­täiskäytössä.

3. Muut läpiviennit

Mon­et läpivi­en­nit kat­to­tyyp­istä riip­pumat­ta tehdään pel­listä. Esimerkik­si savupi­ip­pu­jen lisäk­si, laatikot ja luukut tehdään usein pel­listä, riip­pumat­ta siitä onko kyseessä pelti‑, tiili- vai huopakat­to.

4. Piilokourut

Teemme sisäpuoliset kou­rut, eli ns. ”piilok­ou­rut” pel­tisepän­työnä. Piilok­ou­ru jää silmiltä piiloon ja on hyvä ratkaisu esimerkik­si kohteeseen, jos­sa on lyhyet räys­täät tai ei räys­täitä ollenkaan. Tyyp­il­lis­es­ti kou­run kaadot kan­tataan pelti­in valmi­ik­si, koukut tehdään pak­sus­ta lat­ta­rau­das­ta ja eteen laite­taan mask­ipelti siten, että kou­ru jää ulkoa kat­soen huo­maa­mat­tomi­in.

5.  Ikkunapellit

Pel­listä valmis­te­tut ikku­napel­lit kestävät aikaa ja estävät oikein tehtynä ja asen­net­tuna veden val­u­misen talon rak­en­teisi­in. Nykyään monil­la ikku­navalmis­ta­jil­la on eri­laisia tyyle­jä ikku­napel­tei­hin. Sen vuok­si ikku­napel­lit ovat usein mit­tati­laustyötä.

6. Ovipellit

Omakoti- ja ker­rostalo­jen alakarmeis­sa käytetään usein ros­te­ria tai alu­mi­in­ista valmis­tet­tua riisipeltiä. Auto­tal­lien nos­to-ovien alla sekä kaup­pakeskusten liukuovien poh­jal­la taas pak­sua turkkipeltiä, eli kyynellevyä, joka kestää pitkään vieläkin kovem­paa käyt­töä ja auto­jen ylikulkua.

7. Päätylistat

Katon pää­typelti eli päätylista estää veden men­e­misen vesikat­teen reunas­ta, jos­sa pää­ty­ma­te­ri­aali ja otsalau­ta kohtaa­vat. Siihen kohdis­tuu paljon kulut­tavia luon­non voimia, joten se tehdään yleen­sä pel­listä.

8. Sokkelilistat

Sokke­lilista estää veden val­u­misen sokke­lia pitkin. Tämä suo­jaa talon perus­tuk­sia kos­teusvau­ri­oil­ta ja pitää osaltaan veden pois­sa sieltä, minne se ei kuu­lu.

Kysy myös muista peltitöistä!

Pel­listä voidaan tehdä läh­es mitä tahansa, joten jos mietit voisiko jonkin ongel­man ratkaista pellin avul­la, kan­nat­taa kysyä meiltä. Muiden hom­mien ohes­sa on syn­tynyt esimerkik­si pos­ti­laatikoiden kat­to­ja ja mui­ta pieniä ja suuria peltilu­o­muk­sia asi­akkaidemme täs­mä­tarpeisi­in.

Eri­lais­ten pin­to­jen väli­in tarvi­taan usein peltiä. Talon pysty- ja vaakalau­doi­tusten välit on yleen­sä hyvä pel­lit­tää, jot­ta vesi ei pääse val­umaan rak­en­teisi­in ja bitu­mi, eli huopaka­toille tarvi­taan tip­pa­pel­te­jä ja aurinkopel­te­jä.

Myös pelti­työt, joista emme ole main­in­neet näil­lä sivuil­la, kuu­lu­vat toden­näköis­es­ti osaamiskent­täämme, joten kan­nat­taa kysyä rohkeasti.

Ota yhteyttä

Kun tarvit­set avuk­sesi Pelti­tai­turia, ota yhteyt­tä mei­hin otsikol­la: Pelti­työt »