Konesaumakatto Turku

Kone­saumakat­to Turku — Sin­un val­in­tasi, kun halu­at vah­van ja tiivi­in katon, joka voi kestää jopa 100 vuot­ta.

Kone­saumakat­to sopii eri­no­mais­es­ti kohteisi­in, jois­sa on paljon muo­to­ja, jol­loin tiivi­in katon rak­en­t­a­mi­nen muil­la menetelmil­lä olisi vaikeaa. Asen­nus on käsi­työtä ja kat­topel­tien liit­tämi­nen yhteen tehdään eri­tyisel­lä saumauskoneel­la tai käsikahvoil­la.

Kone­saumaa­mal­la voidaan toteut­taa kaiken muo­toisia (jopa kaare­via) kat­to­ja ilman, että kat­topelti­in tulee ain­oatakaan reikää. Lisäk­si kat­to on jälkikä­teen muokat­tavis­sa. Siihen voidaan liit­tää uusia kap­palei­ta ja tehdä uusia saumo­ja, jos kat­toa tarvit­see esimerkik­si laa­jen­taa tai halu­taan jälkikä­teen lisätä savupi­ip­pu, kat­toikku­na tai mui­ta läpivien­te­jä.

Kone­saumakat­to loivalle katolle on oiva val­in­ta, kos­ka riv­isaumat kestävät paikallaan ole­van lumen aiheut­ta­man paineen.

Kuva asennettavasta konesaumakatostaKonesaumakatto asennusvaiheessa

Konesaumakatto teräsohutlevystä

Yleisim­min kone­saumakat­to valmis­te­taan 0,6 mm pak­sus­ta terä­so­hut­levys­tä, joka on tehtaal­la maalat­tu halu­tun värisek­si. Kone­saumakat­to voidaan valmis­taa myös gal­vanoidus­ta terä­so­hut­levys­tä, joka maalataan yleen­sä n. kah­den vuo­den kulut­tua asen­nuk­ses­ta (hapet­tumisen jäl­keen).

Taval­lis­es­ta, valmi­ik­si maala­tus­ta teräspel­listä valmis­te­tun katon uudelleen­maalaami­nen alkaa olla ajanko­htaista aikaisin­taan 30 vuo­den kulut­tua asen­nuk­ses­ta.

Konesaumakatto kuparista

Kuparikat­to voi kestää hel­posti satakin vuot­ta. Se ei ruos­tu, vaan ain­oas­taan pati­noituu käytössä ja kestää tiivi­inä vuosia ja taas vuosia. Asen­net­taes­sa kat­to on kuparin oranssi, mut­ta muu­ta­mas­sa kuukaudessa se muut­tuu ruskean sävyisek­si. Kuparikat­to­ja tavataan eniten arvoko­hteis­sa, jois­sa on mon­imuo­toinen kat­topin­ta ja se on varsin huolto­va­paa, kos­ka sitä ei tarvitse maala­ta eikä tarvitse pelätä sen ruos­tu­mista. Kuparikat­to on hie­man kalli­impi vai­h­toe­hto, mut­ta mak­saa itseään takaisin huolto­va­paudel­laan.

Kattoturvatuotteiden reiätön sauma-asennus

Myös kat­to­tur­vatuot­teet, kuten esimerkik­si tikkaat, lumi­es­teet ja kulkusil­lat, asen­netaan kone­saumakat­toon reiät­tömästi. Tämä onnis­tuu eri­tyisen kiin­nikkeen avul­la, jon­ka hakaset liitetään saumaan ja kiris­tetään yläpuolelta lukkoon. Sauman yläosas­sa on pak­sumpi koh­ta, jon­ka ansios­ta mekanis­mi tuot­taa äärim­mäisen luotet­tavia ja pitäviä liitok­sia.

Aluskate ja tuuletus

Van­hoista peltika­toista puut­tuu usein aluskat­teet ja tuule­tus voi olla puut­teelli­nen, mut­ta nyky­is­ten kat­to­jen asen­nuk­sis­sa nämä asi­at huomioidaan tarkasti.

Aluskate on tärkeä osa katon raken­net­ta, kos­ka on tyyp­il­listä, että peltika­ton alap­in­nalle muo­dos­tuu läm­pötilavai­htelu­jen seu­rauk­se­na hie­man kon­denssivet­tä. Aluskat­teen tehtävä on siirtää kon­denssivesi pois katon alap­in­nas­ta. Mate­ri­aalil­taan aluskate voi olla esimerkik­si kon­denssisuo­jat­tua muovia tai vanerin/raakaponttilaudan päälle asen­net­ta­va nukkap­in­tainen huopa. Molem­mat aluskat­teet toimi­vat myös suo­jana raken­nus­vai­heen aikana.

Tuule­tus saadaan hoidet­tua ali­paine­tu­ulet­timil­la tai reunoista avoimel­la pulpet­ti­rak­en­teel­la, jol­loin katon tiiviys ei pääse kään­tymään itseään vas­taan.

Konesaumaamalla voidaan tehdä muutakin kuin kattoja

Kone­sau­matekni­ikalla tehdään jonkin ver­ran myös esimerkik­si seiniä. Täl­löin käytetään tyyp­il­lis­es­ti hie­man kovem­paa pelti­laat­ua, pellin loimo­tuk­sen estämisek­si. Menetelmä sopii moni­in käyt­töko­hteisi­in, jot­ka eivät vält­tämät­tä tulisi ensim­mäisenä mieleen, joten kan­nat­taa kysyä.

Toimialueena Turku ja muu Varsinais-Suomi

Teemme kone­saumaka­tot vankku­mat­toma­l­la ammat­tiylpey­del­lä Turus­sa ja Varsi­nais-Suomen alueel­la. Uuden katon lait­ta­mi­nen on tyyp­il­lis­es­ti kohteesta riip­puen muu­ta­man viikon hom­ma.

Ota yhteyttä

Kun pohdit kat­tore­mont­tia, soi­ta meille tai lai­ta viestiä!