Velux-kattoikkuna

Velux-kat­toikku­na meiltä tilat­tuna kaiken­tyyp­pisille katoille, uud­is- ja saneer­ausko­hteisi­in vankku­mat­toma­l­la ammat­ti­taidol­la.

Kat­toikku­nat ovat täl­lä het­kel­lä suures­sa suo­sios­sa yhä yleistyvän ullakko­rak­en­tamisen myötä. Velux-kat­toikku­na edus­taa markki­noiden kirkkain­ta laat­ua. Kat­toikku­na tekee ullakkoti­las­ta val­oisam­man, viihty­isäm­män sekä toimii samal­la myös hätäpois­tu­mistienä, joka mon­elta ullakol­ta muuten puut­tuisi. Kat­toikku­nat tuo­vat tilaan mukavu­ut­ta ja myös tur­val­lisu­ut­ta.

Velux kattoikkunat

Toteutamme haastavatkin kohteet

Olemme toteut­ta­neet men­estyk­sel­lis­es­ti asen­nuk­sia ja kat­toikkunoiden vai­h­totöitä erit­täin haas­tavi­inkin kohteisi­in. Varsinkin vaho­jen talo­jen kone­saumaka­toil­la kat­toikku­na-asen­nuk­set ovat haas­tavia, sil­lä kat­to voi olla jopa 100-vuot­ta van­ha, eivätkä rak­en­teet vält­tämät­tä ole tätä päivää. Velux-kat­toikku­na sopii kohteeseen kuin kohteeseen ja voit olla var­ma laadukkaas­ta asen­nuk­ses­ta tilates­sasi työn meiltä!

Me osaamme varautua yllä­tyk­si­in myös näis­sä tilanteis­sa ja kyken­emme viemään haas­ta­vatkin kat­toikku­napro­jek­tit jous­tavasti maali­in saak­ka.

Useampi Velux-kattoikkuna kerralla

Järkevässä rak­en­tamises­sa asen­netaan ikku­nat katon kanssa samaan aikaan, jol­loin asen­nus tulee suh­teel­lis­es­ti hie­man halvem­mak­si. Samoin use­am­man ikku­nan asen­t­a­mi­nen ker­ral­la on kus­tan­nuste­hokas­ta.

Etäohjausta, antureita ja pimennysverhoja

Kat­toikku­nat voivat olla man­u­aal­isia tai sähkökäyt­töisiä. Sähkökäyt­töis­ten ikkunoiden mukana tulee myös jonkin ver­ran mod­er­nia tekni­ikkaa kuten etäo­h­jaus­ta ja automati­ikkaa.

Jos ikku­na on esimerkik­si korkeal­la, siihen tarvi­taan kaukosäädin, jol­la se voidaan ava­ta ja sulkea. Yleen­sä sähkökäyt­töi­sis­sä ikkunois­sa on lisäk­si sade­vesi­tun­nis­timet, joiden avul­la se osaa sateen yllät­täessä sulkea itsen­sä automaat­tis­es­ti.

Usein ikkunoi­hin on tarpeen asen­taa myös pimen­nysver­hot ja niitä laita­mme paljon jälki­asen­nuk­se­nakin.

Eri tyyppisiä ja kokoisia kattoikkunoita

Kat­toikkunoi­ta on saatavil­la mon­es­sa eri koos­sa ja niitä on mah­dol­lista asen­taa myös vierekkäin ja päällekkäin. Jyrkil­lä katoil­la toimi­va hienos­ti myös eri­no­maiset Velux Cabrio ‑kat­toikku­nat, jot­ka avau­tu­vat siten, että katolle muo­dos­tuu ransakalainen parveke. Kat­toikkunoil­la saadaan siis tilan tun­tua, mut­ta usein myös ihan oikeaa lisäti­laa!

Teetä asennus oikealla ammattilaisella

Kat­toikkunoiden asen­nuk­ses­sa tulee hal­li­ta asen­nus- ja pelti­työt, sekä oikean­lainen eristys. Kohteet poikkea­vat usein paljonkin toi­sis­taan ja väärin asen­net­tu ikku­na aiheut­taa hel­posti läm­mön­huk­ka- ja vuo­toriske­jä. Tästä syys­tä ikku­nat kan­nat­taa asen­nut­taa koke­neel­la ammat­ti­laisel­la, jol­la on koke­mus­ta haas­tavis­takin kohteista. Sisäpuolen eristyk­siä sekä levy­tyk­siä ym. emme tee, mut­ta mei­dän kaut­ta saat­te myös ammat­ti­laisen sisäpuolen töi­hin. Näin kat­toikku­nat ovat nopeasti käytössä ja pääset naut­ti­maan val­oi­sista ja avaran tun­tu­i­sista tiloista!

Ota yhteyttä

Kun tarvit­set avuk­sesi Pelti­tai­turia, ota yhteyt­tä mei­hin. Hoide­taan kohteeseesi Velux-kat­toikku­na ja annetaan tilan lois­taa. Hoidamme halutes­sasi myös muut pelti­työt samal­la ker­ral­la. Täältä löy­tyvät ajan­ta­saiset yhteystiedot »